- Reklama -magazín

Ako sa zorientovať v typoch pracovného pomeru II.

spot_img

Väčšina ľudí je zamestnaná v takzvanom hlavnom pracovnom pomere s limitovanou pracovnou dobou. Existujú ale aj ďalšie varianty, v ktorých niekedy nie je jednoduché sa vyznať, obzvlášť pokiaľ ste čerstvý absolvent, s prácou začínate alebo ju hodláte zmeniť.

Čiastočný úväzok
Čiastočný úväzok alebo skrátený úväzok je vhodný najmä pre tých, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu vykonávať prácu na HPP. Ide predovšetkým o matky na materskej dovolenke, matky tesne po materskej dovolenke alebo ľudí so zdravotným postihnutím. V súčasnej dobe sa jedná o novele zákona, ktorá by mala prísť do platnosti od nového roku a mala by priniesť daňové výhody ako pre zamestnávateľov, tak pre zamestnancov. Čiastočné úväzky všeobecne ale v Českej republike v súčasnej dobe nie sú najvýhodnejšie, novela by mala byť cestou dopredu.

Aké výhody môžu mať dohody?
Základným pracovnoprávnym vzťahom má byť pracovný pomer. Zákonník práce však zamestnávateľovi aj zamestnancovi umožňuje uzavrieť okrem pracovnej zmluvy aj niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Dohoda o vykonaní práce (DPP)
Zjednáva sa obvykle na vykonanie konkrétnej úlohy. Na určitý vymedzený pracovný obsah. Môže sa jednať o vytvorenie konkrétneho počítačového programu, databázy, prekladu, prednášky a pod. Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ s fyzickou osobou uzavrieť, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa dohoda uzatvára, nie je vyšší ako 150 hodín. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj doba práce vykonávanej zamestnancom pre zamestnávateľa v tom istom kalendárnom roku na základe inej dohody o vykonaní práce. Zákon neupravuje formu (na rozdiel od dohody o pracovnej činnosti) a ponecháva jej tak na vôli strán, či bude uzavretá v písomnej alebo ústnej forme. DPP tak bude záležať na vzájomnom dojednaní oboch zmluvných strán. Z toho dôvodu tak možno len odporučiť uzavretie tejto zmluvy písomne, aby sa predišlo prípadným sporom.

Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ)
Obvykle sa dojednáva na práce, ktoré majú opakujúcu sa povahu (napr. upratovanie, ostrahu a pod.) Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ s fyzickou osobou uzavrieť, aj keď predpokladaný rozsah práce nepresahuje 150 hodín v kalendárnom roku. Na základe dohody o pracovnej činnosti nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu stanoveného týždenného pracovného času (inými slovami práca môže byť dohodnutá maximálne na polovičný pracovný úväzok). Čo sa týka formy, dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzavrieť písomne, inak je neplatná. V dohode musia byť v každom prípade uvedené dojednané práce, dojednaná odmena za vykonanú prácu a čas, na ktorý sa dohoda uzatvára. Rozvrhnutie pracovného času nie je pre zamestnávateľa povinné.

Zmluva o dielo
Zmluva o dielo je veľmi častým a používaným typom zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vykonanie určitého diela a objednávateľ sa zaväzuje na zaplatenie ceny za jeho vykonanie. Dielom sa rozumie napríklad zhotovenie či montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy, zhotovenie, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti a pod.

SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), podnikanie
Ak sa vám z nejakého dôvodu nepáči byť zamestnaný pod konkrétnym zamestnávateľom či firmou, môžete sa osamostatniť a robiť tzv. »na seba«. Budete k tomu potrebovať živnostenský list (ŽL), ktorý je v predaji na živnostenskom úrade, kde budete musieť vyplniť jednotný registračný formulár. Po skončení kalendárneho roka potom musíte na finančný úrad podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Vybrať si v súčasnej dobe môžete zo živností voľných, viazaných a remeselných. K prvej kategórii vám bude stačiť zaplatenie 1000 Kč poplatok, k ďalším dvom sa budete ešte navyše musieť preukázať odbornou spôsobilosťou (diplom a pod.)

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora